IKKS EN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN ZIJN KLANTEN

DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking is IKKS Retail, SAS, met een kapitaal van 36.037.000, hierna IKKS genoemd. Maatschappelijk zetel: 8/10, rue Barbette - 75003 PARIS, RCS Paris nr.°479 960 965.


DE AARD VAN DE DOOR IKKS VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE 

IKKS kan de volgende persoonlijke informatie verzamelen van de Klant-gebruiker (internetgebruiker) van de verkoopsite, online via formulieren, of van de Klant in de winkel via invulstrookjes die beschikbaar zijn in de winkel: aanspreektitel, naam, e-mailadres, postadres, vaste of mobiele telefoonnummers, geboortedatum.

De Klant-gebruiker van de online verkoopsite heeft ook de mogelijkheid om verschillende leveradressen of de gegevens van zijn kredietkaart (type en nummer van de kaart, vervaldatum) te registreren, om zijn betalingen in de toekomst te vergemakkelijken. Deze vrijwillige registraties van betaalkaartgegevens beantwoorden aan de PCI DSS-standaard van de beveiliging van de gegevens, en zijn niet toegankelijk voor het personeel van IKKS. Ze kunnen enkel gebruikt worden door de organen die belast zijn met de beveiliging en de goede uitvoering van de online betalingen. 

Bovendien gebruikt IKKS de informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruikers op de site op "geanonimiseerde" manier, om Producten voor te stellen die overeenstemmen met hun opzoekingen op de site.

Tot slot verzamelt IKKS de interacties van de Klant-gebruiker met het Merk die nodig zijn voor zijn diverse verzoeken en vragen aan het Merk: toevoegen aan de winkelmand, doorgeven van bestellingen, vragen aan de Klantendienst.

Alle door IKKS verzamelde gegevens zijn afkomstig van de Klant-gebruiker en van actieve stappen die deze zet.


DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens maken het voorwerp uit van een computerverwerking bestemd voor het beheer van de verkoop die gerealiseerd wordt aan de klanten, voor de commerciële prospectie, voor het informeren van de klanten over de producten en de, met name exclusieve, promotie-aanbiedingen, over de actualiteit van het Merk en de laatste nieuwigheden, voor het realiseren van tevredenheidenquêtes en statistische analyses, ondermeer over de gekochte Producten of de door de cliënteel gebruikte diensten.

Het verzamelen van de persoonsgegevens van de Klant heeft de volgende specifieke doeleinden:

1°) de verwerking van precontractuele of contractuele aard: het creëren en beheren van de account van de Klant, om de uitvoeringsmodaliteiten van de verkoop te vervullen, om de klachten van de klant en de klantenservice te beheren, maar ook om te beantwoorden aan de informatiebehoeften van de klant of de prospect;

2°) de verwerkingen die gebaseerd zijn op het rechtmatige belang van IKKS: de commerciële prospectie, het realiseren van getrouwheidsacties en tevredenheidenquêtes, alsook de verzending van nieuwsbrieven, het opstellen van commerciële statistieken, de organisatie van wettige wedstrijdspellen.

3°) de verwerking waarvan de wettelijke grondslag berust op uw toestemming: in het kader van de geolokalisatie, tijdens de raadpleging van de Site mag IKKS de Klant verzoeken om toestemming te geven om over te gaan tot een geolokalisatie van de winkel in de buurt waar de Klant zich bevindt, door, als hij dit wenst, de lokalisatiedienst van zijn mobiel toestel en/of zijn tablet te activeren. Deze gegevens maken het mogelijk om, met het voorafgaande akkoord van de Klant, diens locatie bij benadering te bepalen, met als doel de dichtstbijzijnde winkel te vinden, met het oog op het optimaliseren van de leveringsvoorwaarden van de Producten.


RECHTMATIG BELANG VAN IKKS BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Naast de uitvoeringsmodaliteiten van het verkoopcontract die IKKS zouden kunnen binden aan de Klant, bestaat het rechtmatige belang van IKKS er enerzijds in alles in het werk te stellen om de veiligheid van de verkoopsite te garanderen, evenals een goede surf- en aankoopervaring te bieden, en, anderzijds, in het zich verschaffen van de nodige middelen om de behoeften en verwachtingen van de Klant te begrijpen, om eraan te beantwoorden, en dit met als doel, met name, de door IKKS voorgestelde Producten en Merken te verbeteren.


BEWAARTIJD VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR IKKS

IKKS zal de persoonsgegevens van de Klant als volgt bewaren:

- alle bij de Klant verzamelde persoonsgegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van de commerciële relatie en tijdens een redelijke courante termijn, te rekenen vanaf het einde van de genoemde commerciële relatie, afhankelijk van de noodzaak om problemen op te lossen en diensten die door IKKS aangeboden kunnen worden, te verbeteren. Na het verstrijken van de termijn, worden de genoemde gegevens niet meer gebruikt.

- voor de persoonsgegevens met betrekking tot de verkoop en die nodig zijn voor het naleven van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name de naleving van de verjarings- of archiveringstermijnen, worden ze bewaard conform de wettelijke termijnen (ten hoogste tien jaar) in een archief-gegevensbank die specifieke daartoe voorzien is.


DE GEADRESSEERDEN NAAR WIE IKKS DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS ZOU KUNNEN DOORSTUREN 

De persoonsgegevens van de Klant zullen doorgestuurd/gecommuniceerd kunnen worden aan de volgende geadresseerden:

- Vennootschappen en geaffilieerde partners van de groep IKKS.

- Administraties en overheidsorganen in het geval van wettelijke of reglementaire eis.

- Ondernemingen belast met de verwerking van de gegevens, zoals franchisenemers/geaffilieerden, onderaannemers en leveranciers/dienstverstrekkers van IKKS (koerierbedrijven, bedrijven die communicaties versturen, agentschappen, bedrijven die profielen uitwerken, enz.).

IKKS bewaart de in de Europese Unie verzamelde persoonsgegevens.

Het is echter mogelijk, maar in zeer beperkte mate, dat de gegevens die verzameld worden wanneer de Klant de diensten of de sites van IKKS gebruikt, worden overgedragen aan onderaannemers of commerciële partners die zich in andere landen bevinden, waarvan sommige een reglementering op de bescherming van de persoonsgegevens hebben die minder beschermend is dan deze die van kracht is in het land van de Klant. Bij die gelegenheid zal IKKS alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de vereiste verwerking uitgevoerd wordt conform ons geheimhoudingsbeleid, en dat ze onderworpen wordt aan de contractuele typebepalingen zoals deze voorgesteld door de Europese Commissie, voor zover ze een toereikend beschermingsniveau van de persoonlijke levenssfeer en van de grondrechten van personen waarborgen.


DE BESCHERMING DOOR IKKS VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

IKKS en zijn partners maken gebruik van beveiligingstechnieken van de informatie zoals procedures voor de toegangscontroles, het gebruik van virtuele privénetten, firewalls of cryptografische mechanismen. Het doel is het verzekeren van de geheimhouding, de integriteit en de authenticiteit van de gegevens, alsook enerzijds de verzamelde gegevens en anderzijds de toegang tot deze gegevens te beperken tot louter de geadresseerde personen ervan, om de geheimhouding ervan te waarborgen.

De site van IKKS maakt gebruik van het beveiligingssysteem met SSL-encryptie (Secure Socket Layer) dat de informatie versleutelt, om alle gegevens gekoppeld aan de betaalmiddelen zo doeltreffend mogelijk te beschermen. De gegevens van de bankkaarten worden beveiligd volgens de veiligheidsstandaarden PCI DSS.


DE RECHTEN VAN DE HOUDERS VAN DE DOOR IKKS VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die de Klant of de internetgebruiker doorgeeft aan IKKS voor het gebruik van bepaalde diensten, is onderworpen aan de Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van de gegevens, en aan de bepalingen van de Wet nr. 78-17 betreffende Informatica en Vrijheden van 06 januari 1978, zoals gewijzigd.

In dit opzicht beschikt de Klant of de internetgebruiker over een recht op toegang, rechtzetting, schrapping, verwijdering en op de overdraagbaarheid van zijn gegevens, alsook over een recht op beperking van en verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens en van de persoonlijke informatie die op hem betrekking heeft, dat hij op ieder ogenblik mag uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres:

Bescherming van de persoonsgegevens
IKKS - Communicatiedienst
94 rue Choletaise, 49455 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

Voor toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, om deze te wijzigen of om zijn inschrijving te wijzigen of te annuleren, kan de gebruiker ook klikken op "MIJN ACCOUNT" vanaf IKKS.COM. Voor uw informatie, werd het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens aangegeven aan de CNIL, onder het nr. 1008675.