REGLEMENT VAN HET SPEL VAN IKKS JUNIOR: « STAR WARS

Artikel 1: ORGANISATOR

Het bedrijf IKKS RETAIL, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 36.037.000 met maatschappelijke zetel te 8/10, rue Barbette, 75003 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Paris onder nummer 479 960 965, vertegenwoordigd door de Vertegenwoordiger van de Directeur die in die hoedanigheid gedomicilieerd is op genoemde maatschappelijke zetel, organiseert een gratis spel, met aankoopverplichting, getiteld "STAR WARS SPEL" van 21 november tot en met 12 december 2022.

Artikel 2: TOEPASSELIJK RECHT

Dit gratis spel, met de verplichting om een product uit de Star Wars-collectie te kopen, wordt beheerst door het Franse recht en is open in de deelnemende winkels IKKS Junior, IKKS Women Junior, IKKS General Store, XandO Junior en MMXJ in Frankrijk, Monaco, België, Luxemburg, Duitsland, Nederland , Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en op ikks.com voor elke meerderjarige natuurlijke persoon, met uitzondering van personeel van IKKS RETAIL, personeel van de deelnemende bedrijven en personeel van bedrijven die hebben meegewerkt aan de organisatie of het ontwerpen van het spel.

Er is slechts één deelname toegestaan per huishouden (zelfde naam, zelfde adres).

Artikel 3: DEELNAME AAN DE CASTING

Om deel te nemen aan de loting, moeten de geïnteresseerden enkel naar een deelnemende winkel gaan van IKKS Junior, IKKS Women Junior, IKKS Général Store, XandO Junior en MMXJ of naar ikks.com, van 21 november tot en met 12 december 2022 om 23.59 uur,
 1. een aankoop doen in de STAR WARS collectie, van één van de volgende referenties: XV10412-01 ; XV15122-02 ; XV30302-02 ; XV10393-24 ; XV10403-02 ; XV15153-24 ; XV17133-28
 2. Het reglement raadplegen in de winkel of op internet en het zonder voorbehoud aanvaarden (https://www.ikks.com/nl/reglement-starwars.html)
Elke deelname aan het spel die onvolledig is (met inbegrip van onvolledige verplichte velden op het formulier) of na de deadline wordt gevalideerd, wordt als ongeldig beschouwd.
Deelname aan de casting impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement zonder beperking of voorbehoud.

De deelnemers geven toestemming voor elke controle door de Organiserende Vennootschap van hun identiteit en hun woonadres. Bij twijfel over de geldigheid van een inschrijving op de site kan zij een identiteitsbewijs en bewijs van adres opvragen. Deze controles zullen worden uitgevoerd met strikte naleving van artikel 9 van de Code Civil (Burgerlijk Wetboek). Elke indicatie van een vervalste, frauduleuze, verkeerde, misleidende, onjuiste of onnauwkeurige identiteit of adres resulteert in de onmiddellijke en automatische eliminatie van de deelnemer.
Personen die proberen deel te nemen aan het Spel door middel van automatische deelnamemachines, programma's ontwikkeld voor geautomatiseerde deelname, gebruik van informatie, e-mail, klantnummers buiten de nummers die overeenkomen met hun identiteit en adres en meer in het algemeen op alle manieren die niet in overeenstemming zijn met respect voor de gelijke kansen tussen de deelnemers, worden automatisch geëlimineerd.

Het gebruik van robots of een soortgelijk procedé om op mechanische of andere wijze de winnende slots te vinden, is verboden. De schending van deze regel leidt tot de definitieve eliminatie van de maker en/of gebruiker van deze middelen.
De bewezen intentie van fraude of poging tot bedrog door een deelnemer, in het bijzonder door het creëren van valse identiteiten die het mogelijk maken om zich meerdere keren in te schrijven, kan worden gesanctioneerd door het formele en definitieve verbod om deel te nemen aan de Casting.
De Organiserende Vennootschap kan het spel geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, in het bijzonder op geautomatiseerde wijze in het kader van deelname aan het spel of het bepalen van de winnaars. In dit geval behoudt zij zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan de fraudeurs en/of om de plegers van deze fraude te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

Met name degenen die, op welke manier dan ook, proberen de aangeboden spelsystemen te wijzigen, met name om de resultaten te wijzigen, worden uitgesloten. Over het algemeen onthouden deelnemers zich van het toepassen van oneerlijke deelnamemethodes of pogingen hiertoe, of frauduleus gedrag dat niet in overeenstemming is met dit reglement en dat de goede en normale werking van het spel nadelig zou beïnvloeden.

Artikel 4: AANWIJZING VAN DE WINNAARS EN DE PRIJZEN

Op dinsdag 13 december 2022 zal een loting worden gehouden onder alle deelnemers die correct hebben deelgenomen.
De loting wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de organiserende vennootschap op de administratieve zetel en zal de winnaar van de prijs aanduiden, zoals hieronder gedefinieerd.
De 22 winnaars worden binnen maximaal 10 dagen na de loting op de hoogte gebracht, in eerste instantie via e-mail door de organisatoren van het spel, vervolgens telefonisch door de winkel waar de aankoop werd gedaan; op het e-mailadres en het telefoonnummer vermeld in het deelnameformulier.
Er wordt aan herinnerd dat een deelnemer wordt geïdentificeerd aan de hand van de contactgegevens die hij zelf op het formulier heeft verstrekt.
In geval van betwisting prevaleert alleen het inschrijvingsformulier.
De gelote deelnames worden beloond met de volgende prijzen:

*Prijs 1 (1 winnaar)
 • 1 Galactisch weekend in Parijs voor twee volwassenen en twee kinderen, ter waarde van ongeveer € 1500 incl. btw, inclusief:
  • De transportkosten heen/terug van de woonplaats van de winnaar tot Parijs (uitgezonderd transport ter plaatse tijdens het weekend);
  • 1 nacht in een 4-sterrenhotel inclusief: ontbijt; een Star Wars™ Gift Box met 2 Star Wars™-DVD’s, 2 Star Wars™ kostuums voor kinderen en versnaperingen (popcorn, snoep en drankjes). De kamer is uitgerust met een videoprojector om films te bekijken, (uitgezonderd lunch en avondmaal);
  • 4 toegangstickets (twee toegangstickets voor volwassenen en twee toegangstickets voor kinderen) voor een pretpark in Ile-de-France.
Cadeaulot geleverd aan de winnaar in de vorm van een coupon.
Prijs geldig voor een jaar vanaf de datum van verzending naar de winnaar.

*Prijzen 2 tot 4 (3 winnaars)
 • 1 Transport van de Inquisitors, LEGO, ter waarde van € 99,99 incl. btw
*Prijzen 5 tot 6 (2 winnaars)
 • 1 N-1-Jager Mandalorian, LEGO, ter waarde van € 64,99 incl. btw
*Prijs 7 (1 winnaar)
 • 1 Jedi-jager Obi Wan, LEGO, ter waarde van € 34,99 incl. btw
*Prijzen 8 tot 22 (15 winnaars)
 • 1 Manga: “Star Wars: Leia, Prinses van Alderaan” Deel 1, ter waarde van € 7,90 incl. btw

De aangegeven waarde komt overeen met de aanbevolen verkoopprijs inclusief BTW op de datum van opstelling van het reglement. Deze waarde wordt enkel vermeld ter indicatie en is onderhevig aan kleine afwijkingen.

De toekenning van prijzen kan geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch tot de betaling van de tegenwaarde in contanten, noch tot omruiling of vervanging.
De organisator behoudt zich het recht voor om een gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde, met name, zonder dat dit limitatief is, in geval van een tekort aan voorraad van de aanvankelijk geplande prijzen of enige andere onvoorziene, onvermijdelijke en externe gebeurtenis die zou het onmogelijk maken om de voorziene prijzen binnen een redelijke termijn uit te reiken.
De winnaars kunnen in geen geval een financiële vergoeding vragen.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de vennootschap IKKS RETAIL niet gehouden is haar prijzen naar een winnend lid te sturen:
 • wanneer deze een van de bepalingen van dit Reglement heeft overtreden;
 • wanneer het bericht dat hij een prijs heeft gewonnen niet geldig door IKKS RETAIL kan worden verstuurd (verkeerd e-mailadres en/of telefoonnummer...) ;
 • wanneer het leveringsadres van de prijs verkeerd blijkt;
 • wanneer deze niet naar de plaats is gegaan die door de logistieke dienstverlener is aangeduid voor de overhandiging van de prijs, binnen de hieronder aangeduide termijnen (bijvoorbeeld: bericht dat postbode langskomt).
In geen enkel geval waarin de firma IKKS RETAIL zich genoodzaakt ziet de prijzen te schrappen, wordt er een vergoeding toegekend aan de betrokkene.

Artikel 5: UITREIKING VAN DE PRIJZEN

Voor mensen die de aankoop in de winkel hebben gedaan: zodra de prijs beschikbaar is in de winkel waar de aankoop is gedaan, en na telefonische bevestiging van de winkel, heeft de winnaar een periode van 30 dagen om naar de winkel te komen om de prijs op te halen.
In het geval dat het een klant betreft die de aankoop heeft verricht op de site ikks.com, wordt de prijs geleverd in de winkel van zijn keuze die hij heeft aangeduid in zijn e-mail op antwoord van de bevestigingsmail toegestuurd door de organisatoren.

De prijs kan op geen enkele manier worden terugbetaald of geruild. De prijs kan niet worden gerecupereerd, afgestaan, overgedragen of overgebracht, zelfs niet gedeeltelijk, aan een derde partij, in welke vorm dan ook.

Artikel 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RECHTEN VAN IKKS RETAIL

Er wordt aan herinnerd dat het simpele feit van deelname aan dit spel de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement impliceert.

6.1 Stopzetting of wijziging van het Spel
IKKS RETAIL kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit Spel, om welke reden dan ook, wordt ingekort, gewijzigd of geannuleerd. IKKS RETAIL behoudt zich immers het recht voor om dit Spel te verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op geïndividualiseerde informatie of schadevergoeding.

6.2 Uitsluiting van een deelnemer
IKKS RETAIL behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die opzettelijk vals heeft gespeeld, uit te sluiten.

6.3 Problemen met de levering van de prijzen
De vennootschap IKKS RETAIL kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een fout in de verzending van de prijs of voor enig ander incident dat zich zou kunnen voordoen.

Artikel 7: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RECHTEN VAN DE DEELNEMERS

7.1 Toegang tot persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens maken voorwerp uit van een geautomatiseerde verwerking door IKKS RETAIL, SAS met een kapitaal van € 36.037.000, 8/10, rue Barbette - 75003 Parijs (RCS Paris 479 960 965), dochteronderneming van de vennootschap IKKS GROUP, op basis van uw toestemming en/of op basis van de gerechtvaardigde belangen die zij nastreeft op het gebied van commerciële prospectie in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking is bedoeld voor klantenbeheer, commerciële prospectie, het informeren van klanten over producten en promotionele aanbiedingen, het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en statistische analyses, marketingprofilering. Uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven van de groep waartoe IKKS RETAIL behoort, aan haar zakenpartners en verwerkers, in het bijzonder aan IT-dienstverleners.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer mag zijn dan vijf jaar vanaf het einde van de commerciële relatie met het bedrijf IKKS RETAIL (laatste aankoop, contact of actie van uw kant), tenzij u gebruik maakt van uw recht op verwijdering of in geval van een langere opslagperiode van bepaalde gegevens die toegestaan of verplicht is op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting.

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, hebt u het recht van inzage, rectificatie, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens ook op elk moment intrekken.

U kunt, mits overlegging van een geldig identiteitsbewijs, uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met: serviceclient@ikks.com of per post IKKS - Service Communication, 94 rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine Frankrijk.
Raadpleeg ons beleid inzake persoonsgegevens op de website van de IKKS-groep (ikks.com)
Voor alle inlichtingen of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr). Er bestaat een bel-me-niet-meer-lijst “Bloctel" waarop u zich kunt inschrijven indien u geen ongewenste reclame wenst te ontvangen via de telefoon (https://www.bloctel.gouv.fr/).

7.2 Toegang tot het reglement
U kunt dit reglement raadplegen op de hoofdzetel van de organiserende vennootschap en op het volgende internetadres: https://www.ikks.com/nl/reglement-starwars.html

Het wordt gratis, tegen het geldende langzame tarief, verzonden naar iedereen die hiertoe een verzoek richt aan IKKS RETAIL Service Client - 94 rue Choletaise - SAINT MACAIRE EN MAUGES – 49450 SEVREMOINE of per e-mail op het volgende adres serviceclient@ikks.com.
De portokosten met betrekking tot dit verzoek worden terugbetaald tegen het geldende lage tarief op eenvoudig schriftelijk verzoek vergezeld van een RIB (attest identificatie rekening) of RIP voor overschrijving. Er wordt slechts één terugbetaling per huishouden verricht (zelfde naam, zelfde adres).
Telefonische verzoeken met betrekking tot het reglement en/of de winnaars worden niet beantwoord.