WEDSTRIJDREGLEMENT IKKS JUNIOR: "WONDER WOMAN & BATMAN"

Artikel 1: ORGANISATOR

IKKS RETAIL, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 36.037.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Parijs (75003) - 8/10 rue Barbette, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés van Parijs onder het nummer 479.960.965, vertegenwoordigd door de vertegenwoordiger van de voorzitter die in die hoedanigheid op bovengenoemd zetel gevestigd is, organiseert een gratis spel, met aankoopverplichting, onder de naam "WONDER WOMAN & BATMAN-WEDSTRIJD" VAN 4 TOT 26 AUGUSTUS 2020.

Artikel 2: TERRITORIALITEIT

Dit gratis spel, mits aankoop van een product uit de WONDER WOMAN & BATMAN capsule, is verkrijgbaar in de volgende. Het spel loopt in de IKKS Junior, IKKS Women Junior, IKKS General Store, XandO Junior en MMXJ winkels in Frankrijk, Monaco, België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Spanje en op www.ikks.com en is toegankelijk voor alle volwassen natuurlijke personen die in Frankrijk of Corsica wonen, met uitzondering van personeelsleden van IKKS RETAIL, personeelsleden van de bedrijven die deelnemen aan het spel en personeelsleden van de bedrijven die hebben meegewerkt aan de organisatie of creatie van het spel.

Er is één deelname toegestaan per huishouden (zelfde naam, zelfde adres).

Artikel 3: DEELNAME AAN HET SPEL

Om deel te nemen aan de loting hoeven de geïnteresseerden alleen maar een bezoek te brengen aan een van de deelnemende IKKS Junior, IKKS Women Junior, IKKS General Store, XandO Junior en MMXJ winkels, of te surfen naar www.ikks.com, VAN 4 TOT 26 AUGUSTUS 2020, om 23:59,
 1. één van de volgende referenties van de WONDER WOMAN & BATMAN collectie te kopen : XQ10632-77 / XQ10642-01 / XQ10652-24 / XQ30502-45 / XQ30552-24 / XQ97122-77 / XQ95152-45 / XQ10803-02 / XQ10813-54 / XQ10823-19 / XQ15123-24 / XQ17163-28 / XQ90163-02
 2. het inschrijvingsformulier invullen en de gevraagde informatie vermelden
 3. de vraag correct beantwoorden
 4. het formulier in de urne deponeren
Elke deelname buiten de gestelde termijn wordt als nietig beschouwd.
Deelnemen aan het spel betekent de volledige aanvaarding van dit reglement zonder enige beperking of voorbehoud. Als de klant niet wenst deel te nemen aan de wedstrijd, moet hij dit aan de kassa melden.

De deelnemers geven toestemming aan de Organiserende Vennootschap om hun identiteit en hun huisadres te controleren. De organiserende vennootschap kan een bewijs van identiteitsbewijs of woonplaats vereisen bij twijfel over de geldigheid van de inschrijving op de site. Deze controles worden uitgevoerd met strikte inachtneming van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Elke aanwijzing met betrekking tot een vervalste identiteit of een, frauduleus, vals, misleidend, incorrect of onjuist adres resulteert van rechtswege in de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Personen die zouden proberen deel te nemen aan het Spel door middel van geautomatiseerde deelneming, programma's die ontwikkeld zijn voor geautomatiseerde deelneming, informatie, e-mails en andere klantennummers dan die overeenkomen met hun eigen identiteit en adres en in bredere zin alle middelen die niet conform zijn aan het principe van gelijke kansen voor de deelnemers, worden automatisch uitgesloten.

Het gebruik van robots of andere soortgelijke processen waarmee op mechanische of andere wijze winnende uitslagen gevonden zouden kunnen worden, is verboden. De overtreding van deze regel leidt tot de definitieve uitsluiting van de auteur en/of gebruiker.

De opzettelijke, aangetoonde fraude of bewezen poging tot bedrog van een deelnemer, in het bijzonder wanneer valse identiteiten gecreëerd worden ten behoeve van meervoudige inschrijvingen, kan gestraft worden door een formeel en definitief verbod op speldeelname.

De Organiserende Vennootschap kan het spel geheel of gedeeltelijk annuleren wanneer op enigerlei manier fraude kan worden aangetoond, in het bijzonder op het gebied van informatica in het kader van de speldeelname of bij de bepaling van de winnaars. Zij behoudt zich, in dit geval, het recht voor geen prijzen uit te reiken aan de fraudeurs en/of de fraudeurs voor de bevoegde rechtbanken te dagen.

Personen die op enigerlei wijze zouden proberen de ingezette middelen van het spel te wijzigen, hoofdzakelijk met de bedoeling de resultaten te wijzigen, worden met name uitgesloten. In het algemeen zullen deelnemers elke werkwijze voor een oneerlijke deelneming of een poging daartoe en elk frauduleus gedrag vermijden dat niet conform is aan dit reglement en dat afbreuk doet aan het correct functioneren van het spel.

Artikel 4: AANDUIDING VAN DE WINNAARS EN DE PRIJZEN

De trekking vindt plaats na de sluiting van de deelnames, op woensdag 2 september 2020, onder alle deelnemers die correct hebben deelgenomen.
De 40 winnaars worden in alfabetische volgorde op de hoogte gebracht, in eerste instantie per e-mail en door de organisatoren van de wedstrijd, vervolgens telefonisch door de winkel waar de aankoop werd gedaan, op het nummer vermeld op de klantenkaart.
Er wordt aan herinnerd dat een deelnemer wordt geïdentificeerd aan de hand van de gegevens die hij zelf heeft opgegeven in het formulier.
In geval van betwisting geldt enkel het inschrijvingsformulier uit het klantenbestand als bewijs.

De deelnames aan de lottrekking in de hoofdzetel worden beloond met de volgende prijzen:

*Prijs 1 tot 10: Prijs omvat: (1 prijs = 3 producten per winnaar)
 • 1 Plastoy Spaarpot Batman of Wonderwoman
 • 1 Doos Lego Batman (Batmobile TM: het vervolg van de Joker TM)
 • 1 Batman-koffertje – De complete tekenfilmserie van TV – DVD-koffertje


*Prijs 11 tot 20: (1 product per winnaar)
 • 1 Blu-Ray Wonderwoman


*Prijs 21 tot 30:
 • 1 Funko Wonderwoman of Batman


*Prijs 31 tot 40:
 • 1 mug Heat change Batman


De toekenning van de prijzen kan geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch tot teruggave van de tegenwaarde in geld, omruiling of vervanging.

De organisator behoudt zich het recht voor een gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde, met name in geval van, maar niet uitsluitend, voorraadtekort van de oorspronkelijke voorziene prijzen of enige andere onvoorziene, onvermijdelijke, externe gebeurtenis, die het onmogelijk zou maken de voorziene prijzen binnen redelijke termijnen te leveren. In geen geval kunnen de winnaars een financiële vergoeding eisen.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de onderneming IKKS RETAIL niet is gehouden haar prijzen uit te reiken aan een winnend lid:

 • dat één van de bepalingen van dit Reglement heeft geschonden;
 • aan wie het winstbericht niet geldig kan worden verstuurd door IKKS RETAIL (onjuist e-mailadres en/of telefoonnummer, ...) ;
 • van wie het leveringsadres van de prijs onjuist blijkt;
 • dat zich niet aangemeld heeft op de plaats van overhandiging van de prijs aangeduid door de logistieke dienstverlener van het organiserende bedrijf binnen de hieronder vermelde termijnen (bijvoorbeeld: bericht van aanbieding van de postbode).


In elk geval zal IKKS RETAIL zich genoodzaakt zien de prijzen te annuleren en wordt er geen enkele schadevergoeding toegekend aan de betreffende persoon.

Artikel 5: LEVERING VAN DE PRIJZEN

Voor wie de aankoop in de winkel heeft gedaan: zodra de prijs beschikbaar is in de winkel waar de aankoop is gedaan, heeft de winnaar 30 dagen de tijd om de prijs op te halen.

Als de klant de aankoop via de e-shop heeft gedaan, wordt de prijs geleverd in een winkel naar keuze.

De prijzen kunnen niet terugbetaald of omgeruild worden. De prijzen kunnen niet opgehaald, afgestaan, overgedragen of weggegeven worden, zelfs niet gedeeltelijk, aan een derde, onder welke vorm dan ook.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN IKKS RETAIL

Er wordt aan herinnerd dat deelnemen aan dit spel betekent dat men dit reglement zonder voorbehoud aanvaardt.

6.1 Stopzetting of wijziging van het spel
IKKS RETAIL kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit spel, om welke reden dan ook, qua duur ingekort of anderszins gewijzigd of geannuleerd zou worden. IKKS RETAIL behoudt zich het recht voor de speelduur te verlengen, in te korten of anderszins te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, en dit zonder dat de deelnemers persoonlijke informatie hieromtrent, noch schadevergoeding kunnen eisen.

6.2 Uitsluiting van een deelnemer
IKKS RETAIL behoudt zich het recht voor elke deelnemer die opzettelijk heeft valsgespeeld uit te sluiten.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DE DEELNEMERS

7.1 Toegang tot persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt door IKKS RETAIL, een VAV met een kapitaal van €36.037.000,3, 8/10, rue Barbette - 75003 Parijs (R.C.S. Parijs 479 960 965), op basis van uw toestemming en/of haar legitieme belangen bij commerciële prospectie in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. De gegevensverwerking is bedoeld voor klantenbeheer, commerciële prospectie, informatie voor de klanten over de producten en promotie-aanbiedingen, tevredenheidsenquêtes, statistische analyses en marketingprofilering. Uw gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven van de groep waartoe IKKS RETAIL behoort, aan haar commerciële partners en onderaannemers, in het bijzonder aan IT-dienstverleners.
Uw persoonlijke informatie wordt bewaard voor een periode van maximaal vijf jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met IKKS RETAIL (laatste aankoop, contact of actie van u), tenzij u uw recht uitoefent om bepaalde gegevens te verwijderen of te bewaren voor een langere periode die is toegestaan of opgelegd door een wettelijke of reglementaire verplichting.
Overeenkomstig de gewijzigde loi "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, geniet u het recht op inzage, correctie, verzet, portabiliteit en verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking. U kan uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken.
U kan, als u een geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met: serviceclient@ikks.com of per post IKKS - Service Communication, 94 rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine Frankrijk.
U vindt ons privacybeleid op de website van de IKKS-Groep (www.ikks.com).
Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (de Franse nationale gegevensbeschermingsautoriteit) (meer informatie op www.cnil.fr). Er bestaat een bezwaarlijst tegen vervelende telefoontjes "Bloctel", waarop u zich kan inschrijven. (https://conso.bloctel.fr/).

7.2 Toegang tot het reglement
Het kan geraadpleegd worden op de maatschappelijke zetel van de organiserende vennootschap en op de volgende website: http://www.ikks.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-SiteGenesisSharedLibrary/default/dwd635b963/pdf/Reglement.jeu.nl.pdf

Het kan gratis worden toegestuurd tegen het geldende lage tarief aan elke persoon die een aanvraag indient bij IKKS RETAIL Service Client - 94 rue Choletaise - 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES of per e-mail: serviceclient@ikks.com.
De portokosten voor dit verzoek worden op eenvoudig schriftelijk verzoek met vermelding van de bank- en postbankgegevens op basis van het geldende lage tarief per overschrijving terugbetaald. Slechts één terugbetaling per gezin (dezelfde naam op hetzelfde adres) is mogelijk.
Telefonische vragen betreffende het reglement en/of de winnaars worden niet beantwoord.