WETTELIJKE VERMELDINGEN


 

Uitvoerder

De www.ikks.com-website werd vormgegeven door de de vennootschap IKKS GROUP met een maatschappelijk kapitaal van 27.000.000 euro - SIRET 339 899 940 000455 en met maatschappelijke zetel te 94 rue Choletaise, 49455 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES, Frankrijk

Bij vragen over de werking van de website, kunt u contact opnemen met: webmaster@ikks.com

 

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken erkent de bezoeker de mogelijkheid te hebben gehad om kennis te nemen van de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene verkoopsvoorwaarden.
IKKS spant zich in om deze mogelijkheden, de juistheid en de updates van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, zo goed mogelijk te verzekeren. IKKS behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. IKKS kan echter de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, niet waarborgen. 
Bijgevolg kan IKKS niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
- eventuele onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website;
- het optreden van bugs;
- eventuele onjuistheden of ontbrekende informatie in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld;
- schade die voortvloeit uit een frauduleuze hacking door een derde waardoor de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, werd gewijzigd; 
- en meer algemeen voor welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade dan ook, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen;
met inbegrip van met name de kosten die kunnen optreden als gevolg van aankoop van de op de website aangeboden goederen, winstverlies, verlies van klanten, verlies van gegevens of ander verlies dan ook van immateriële goederen dat kan optreden als gevolg van welke toegang dan ook tot de website, van de onbeschikbaarheid van de informatie of van het toegekende krediet aan eventuele informatie die rechtstreeks of indirect van deze laatste afkomstig is.

 

Links

Deze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Aangezien IKKS deze externe websites en bronnen niet onder controle heeft, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze externe websites en bronnen en kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of eventueel ander materiaal beschikbaar op of van deze externe websites of bronnen. Bovendien kan IKKS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vastgestelde of vermoedelijke schade of verlies naar aanleiding van of verbandhoudend met het gebruik ervan of als gevolg van het feit dat de gebruiker de op de externe websites of bronnen ter beschikking gestelde inhoud, goederen of diensten vertrouwde.

 

Eigendomsrecht IKKS

De website en eventueel gebruik te software die nodig is voor de website, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten, of informatie die beschermd wordt door het geldende intellectueel eigendomsrecht of door eventuele andere wetten. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de documenten op de website en elk van de elementen die voor deze website gecreëerd werden, het exclusieve eigendom van IKKS. IKKS verleent hierop dan ook geen enkele licentie, noch eventuele andere rechten, met uitzondering van deze om de website te raadplegen. De vermelde merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de website vermeld worden, zijn in het bijzonder eigendom van de betreffende IKKS-vestigingen. Een reproductie van alle documenten die op de website gepubliceerd worden, is uitsluitend toegestaan met het oog op informatiedoeleinden voor persoonlijk gebruik en privégebruik. Reproductie en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden zijn dan ook uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om de rechten die gekoppeld zijn aan de software te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid product te maken, het concept of de samenstelling te wijzigen of om welke andere wijze dan ook de broncode te trachten achterhalen (met uitzondering van de gevallen die voorzien zijn door de wet), noch om deze te verkopen, toe te kennen, een sublicentie te verlenen of om dit op welke wijze dan ook door te geven.
Ook is het verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken, met name (zonder dat deze opsomming volledig is) om niet-toegestane toegang te verkrijgen tot de dienst en om de website op andere wijze te openen dan via de interface die IKKS daartoe voorziet.

 

Foto’s en bronnen

De update van deze pagina verloopt niet automatisch met deze van de foto's die op de website worden weergegeven.
Afhankelijk van het seizoen kan een merk foto's van verschillende fotografen afbeelden.
Voor meer informatie over de identiteit van de fotografen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

 

Informatica en Vrijheden

Eventuele persoonlijke informatie die de bezoeker met het oog op het gebruik van bepaalde diensten doorgeeft aan IKKS, is onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet nr 78-17 Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.
Met het oog daarop beschikt de gebruiker over een recht tot inzage, correctie en schrappen van persoonlijke gegevens die hem of haar aangaan en hij of zij kan dit recht op elk moment uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende adres van de afdeling Communicatie:
Protection des données personnelles 
IKKS - Service Communication 
94 rue Choletaise, 49455 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
FRANKRIJK
Voor toegang tot de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, kan de internetgebruiker zijn inschrijving wijzigen of annuleren; hij kan ook klikken op "MIJN ACCOUNT" vanaf IKKS.COM.
Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt aangegeven aan de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL), onder het nr. 1008675.

 

Cookies

De site is ook ontworpen met bijzondere aandacht voor de behoeften van de klant. Het is met name daarom dat IKKS gebruik maakt van cookies (dit zijn tracers die achtergelaten worden op de computer van de klant). De cookie heeft als doel uw bezoek aan de site en aan de verschillende pagina's ervan te signaleren om:
- de gepersonaliseerde service aan de klanten te verbeteren
- het bereik van de site te meten.
Bij zijn eerste bezoek aan de site wordt de klant op de hoogte gebracht van het gebruik van deze cookies en van het feit dat wanneer hij verder surft, hij het gebruik ervan aanvaardt. 
De klant kan het gebruik van cookies weigeren door de parameters van zijn computer als dusdanig in te stellen. Hij kan de cookies ook wissen in de parameters van zijn toestel.
Als de cookies geweigerd worden, kan IKKS het gebruik van alle functies van de site niet garanderen.

 

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven worden verzonden per email alle ingeschrevenen van de IKKS nieuwsbrief.
De e-mails zijn die door IKKS RETAIL worden verzonden, SAS met een maatschappelijk kapitaal van 36 037 000 EUR - ingeschreven in het HR van Parijs onder nr. 479 960.965 - met hoofdkantoor te: 3/5 rue d'Argout - 75002 Paris, R.C.S. Paris 479 960 965.
U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor elke nieuwsbrief die u ontvangt, via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.