ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Artikel 1 - Definities

In deze huidige verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Catalogus: het assortiment producten dat te koop wordt aangeboden op de website. Elk product dat zichtbaar is op de website en met name de producten die gefotografeerd zijn op een mannequin, behoren niet per definitie tot de catalogus. Om dit te verifiëren, klikt u op het desbetreffend product. Elke verwijzing naar een productomschrijving betekent dat het product vermeld wordt in de catalogus. Als dit niet het geval is, moet het product worden beschouwd als niet te koop aangeboden. De productomschrijving biedt informatie over het type, de naam, de prijs, en naargelang het product, de samenstelling, de maten of afmetingen, de beschikbare kleuren, de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik en onderhoud, ... Het wordt aangevuld door een foto die het product zo nauwkeurig mogelijk weergeeft.

Klant: elk natuurlijk, meerderjarig persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-, artisanale, vrije beroeps- of landbouwactiviteit vallen en waarvan de gebruikelijke verblijfplaats vermeld wordt bij de Leveringsgebieden.

Uitgenodigde klant: betekent een klant die een bestelling plaatst zonder een klantaccount te creëren.

IKKS: de vennootschap genaamd IKKS RETAIL, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 36.037.000, met maatschappelijke zetel in 3/5, rue d’Argout, 75002 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 479 960 965 met als intracommunautair BTW-nummer FR66479960965. IKKS is de verkoper van de producten.

Product: elk artikel dat door IKKS is geselecteerd voor de samenstelling van de catalogus, zowel van de "IKKS" of "I.Code" kledingcollecties als van het aanvullend productassortiment of elk ander product met een productomschrijving.

Klantenservice: de IKKS afdeling waar de klant aanvullende informatie over de producten, de algemene verkoopsvoorwaarden, de bestellingen en leveringen kan krijgen of een klacht kan indienen. De klantenservice heeft als postadres IKKS E-shop - Service Clients - 94, rue Choletaise, 49455 Saint-Macaire-en-Mauges, Frankrijk en als emailadres serviceclient@ikks.com en als telefoonnummer 0800 022 18 97 (Nederland) of 02 513 20 72 (België).

Afdeling retouren: de IKKS afdeling of het dienstverlenend bedrijf dat aangeduid is door IKKS, waar de klant elk product kan retourneren op grond van de artikelen 8 en 12. De adresgegevens van deze afdeling zijn: Logtex - Service retours eShop - Za Stelytec - 8 allée Leonard De Vinci - 42400 Saint-Chamond - FRANKRIJK.

Website: de interactieve diensten onderworpen aan de Franse wetgeving, gehost door Equinix France (114, rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis) , beheerd door IKKS en toegankelijk via de URL: http://www.ikks.com en waarvan de uitgever de Heer Pierre-André Cauche is als vaste vertegenwoordiger van de algemeen directeur van IKKS.

Leveringsgebieden: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Bulgarije, Kroatië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, met uitzondering van landen en gebiedsdelen die een speciale relatie genieten met één van de hierboven vermelde landen en die noch deel uitmaken van het douane grondgebied, noch van het BTW-grondgebied van de Europese Unie.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1- De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop op afstand door IKKS aan de klant van producten uit de catalogus via de website.

2.2- Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke gelden voor de winkels.

2.3- Elke registratie van een bestelling betekent de volledige instemming zonder voorbehoud van de klant met de onderhavige verkoopsvoorwaarden.

2.4- De huidige voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. De voorwaarden van toepassing zijn die welke gelden op de website op de datum van de bestelling van de klant. De klant wordt verzocht om ze regelmatig te raadplegen om derhalve op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 3 - Het aanbieden van producten voor de verkoop

3.1- Het aanbieden van producten voor de verkoop is geldig zolang het product in de catalogus vermeld wordt en op voorraad is.

3.2- IKKS behoudt zich het recht voor om de verkoop van elk product te annuleren of te weigeren omwille van gegronde redenen en de klant hiervan op de hoogte te brengen via e-mail na de registratie van de bestelling van de klant. Gegronde redenen kunnen zijn: de niet beschikbaarheid van het product, het abnormaal verzoek van de klant, de kwade trouw van de klant, het bestaan van een geschil met de klant betreffende de betaling van een eerdere bestelling, elke frauduleuze of poging tot frauduleuze betaling.

Artikel 4 - Klantaccount

4.1- Om het bestellingsproces te vergemakkelijken, kan de klant een klantaccount creëren. Bij het creëren van zijn klantaccount voert de klant zijn persoonlijke gegevens in en zal hij dit bij latere bestellingen niet opnieuw hoeven te doen.

4.2- De klant kan een klantaccount creëren hetzij tijdens het bestellen van (een) product(en) en het bevestigen van het winkelmandje, hetzij vooraf door te klikken op Mijn account dat op elke pagina van de website zichtbaar is.

4.3- De klant moet inloggen met behulp van een geldig e-mailadres en door het kiezen van een wachtwoord. Het wachtwoord van de klant moet vervolgens bevestigd worden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk.

4.4- Om de inschrijving te voltooien, moet de klant zijn achternaam, voornaam, postadres van de verblijfplaats en e-mailadres vermelden. Het adres van een hotel of elk ander vakantieadres, een postbus of een poste restante is geen geldig verblijfadres.

4.5- De klant moet oprechte en correcte informatie verstrekken en moet deze updaten indien er wijzigingen zijn. Eventuele wijzigingen moeten online uitgevoerd worden en zijn geldig vanaf de eerstvolgende werkdag.

4.6- IKKS mag van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding, de account van een klant deactiveren bij niet-naleving door de klant van de verkoopvoorwaarden, niet-betaling door de klant van de verschuldigde bedragen of wanneer hij in strijd handelt met de belangen van IKKS.

4.7- Indien een klant zijn account wil deactiveren, moet hij dit melden aan IKKS. IKKS verbindt zich ertoe om de account binnen een termijn van maximaal achtenveertig uur na ontvangst van het verzoek, te deactiveren.

Artikel 5 - Producten bestellen

5.1- De klant kan online een bestelling plaatsen uit de catalogus.

5.2- Door te klikken op In winkelmand, kan de klant een product naar keuze in zijn winkelmandje plaatsen. De klant moet voor elk product dat geselecteerd wordt, en naargelang het product, de kleur, maat, afmetingen en de bestelde hoeveelheid kiezen. Hij kan op elk moment de inhoud van het mandje raadplegen en één of meer product(en) uit de selectie verwijderen.

5.3- Door te klikken op Bestellen, bevestigt de klant het winkelmandje en wordt hij verzocht om zijn persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling, in te voeren, om in te loggen op zijn klantaccount of om een klantaccount aan te maken op de IKKS website. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de validatie van zijn bestelling voor hem de betaalplicht impliceert. De klant wordt vervolgens gevraagd om de verzendmethode te kiezen. Het land waar het product geleverd wordt, moet vermeld staan bij de Leveringsgebieden. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

5.4- De klant bevestigt de juistheid van zijn gegevens klantaccount, met name de leverings- en facturatiegegevens. De klant wordt vervolgens verzocht de betaling te voltooien.

5.5- Door te klikken op Betalen, erkent de klant dat hij op de hoogte is van de verkoopvoorwaarden en het herroepingsrecht, dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt en hij de betaling bevestigt. De klant kan de bestelling annuleren tot aan de bevestiging van de betaling. Als onderdeel van de validatiefase van de betaling is de klant verplicht om te kiezen uit de verschillende betaalmethodes die door IKKS worden aangeboden.

5.6- De bestelling is geregistreerd zodra de betaling is bevestigd. Elke bestelling die door de klant bevestigd is betekent aanvaarding van de prijs en de beschrijving van het product uit de catalogus. De klant ontvangt onmiddellijk een e-mailbericht met de mededeling dat zijn bestelling is bevestigd en in behandeling. De klant ontvangt een e-mailbericht waarin vermeld staat dat de bestelling goed ontvangen is en wordt verwerkt.

5.7- De contractuele informatie is beschikbaar in het Frans, Engels, Spaans, Nederlands en Duits. In geval van geschillen is enkel de Franse versie rechtsgeldig. Tenzij anders is bewezen, vormen de door IKKS opgenomen gegevens het bewijs van alle transacties tussen IKKS en de klant. Elk geschil geschiedt enkel in het kader van garanties.

De geschiedenis van de transacties tussen IKKS en de klant kan op elk gewenst moment worden geraadpleegd op de website onder de rubriek Mijn account door de klant die een account heeft aangemaakt. Voor de bestellingen die geplaatst worden als uitgenodigde klant, wordt de klant verzocht de link vermeld in zijn bevestigingsmail te gebruiken

Artikel 6 - Prijs van de producten

6.1- De prijs van elk product wordt in euro aangeduid inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de datum van de bestelling), exclusief de verzendkosten, die apart worden vermeld.

6.2- De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van elk product te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke prijsvoorwaarden zijn die welke gelden op de website op de datum van de bestelling van de klant.

 

Artikel 7 - Levering van producten

7.1- Elk product dat op de website gekocht wordt, kan enkel in de Leveringsgebieden bezorgd worden. De klant kiest de verzendmethode. Als de klant kiest voor levering aan huis, wordt het product geleverd op het postadres dat door de klant is ingevoerd tijdens het plaatsen van de bestelling.

7.2- De leveringstermijn van een product, zoals vermeld op de website bij de aanvaarding van de bestelling, is een gangbare gemiddelde termijn en komt overeen met de voorbereidingstijd van de bestelling plus de transittijd van de vervoerder volgens de verzendmethode die door de klant gekozen is. Dit termijn geldt voor bestellingen die geplaatst zijn van maandag tot en met vrijdag voor 10.00 uur, Parijse tijd, en met uitzondering van feestdagen of vrije dagen.

7.3- Als de bestelling producten omvat die verschillende voorbereidingstijden vergen, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste voorbereidingstijd. In dit geval behoudt IKKS zich het recht voor om de levering te splitsen. Hiervoor worden de leveringskosten slechts eenmaal in rekening gebracht.

7.4- Niettegenstaande de artikelen 7.2 en 7.3, bedraagt de leveringstermijn van elk product dertig dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de aanvaarding van de bestelling door IKKS.

7.5- IKKS is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die te wijten is aan de klant of het gevolg is van laattijdige aflevering door derden, of overmacht in het algemeen.

7.6- Elke klant wordt verzocht zijn account regelmatig te raadplegen op de website en contact op te nemen, indien nodig, met de klantenservice. Voor de bestellingen die geplaatst worden als uitgenodigde klant, wordt de klant verzocht de link vermeld in zijn bevestigingsmail te gebruiken en kan hij, indien nodig, contact opnemen met de klantendienst.

Artikel 8 - Ontvangst van producten / Herroepingsrecht

8.1- De klant neemt alle nodige maatregelen om het product in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

8.2- De klant beschikt over een termijn van drie volle dagen na ontvangst van het product, om een gebrek zoals een beschadigde verpakking, geopende verpakking, ontbrekend product, beschadigd product of vervuild product te melden aan de klantenservice.

8.3- De klant beschikt over een termijn van veertien volle dagen na ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. In geval van herroeping, zijn de leverings- en retourkosten voor de klant en wordt enkel de prijs van het product dat onderdeel uitmaakt van de retourzending, terugbetaald. Online bestelde producten kunnen momenteel NIET worden teruggebracht naar in een afhaalpunt.

8.4- Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

8.5- De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf de ontvangst van het product, door naar Retouren in de rubriek Mijn account te gaan. De klant selecteert het product dat hij wil retourneren door te klikken op Retourzending aankondigen en vervolgens de vereiste velden in te vullen. Na bevestiging ontvangt de klant onmiddellijk een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn retour geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het artikel dat geretourneerd wordt, de prijs van het artikel en de gekozen wijze van terugbetaling of vergoeding. De retourbon zal dan beschikbaar zijn op de klantaccount, in de rubriek Retouren.

De uitgenodigde klanten moeten de link vermeld in de bevestigingsmail gebruiken om hun herroepingsrecht uit te oefenen. Na bevestiging van de klantendienst ontvangt de klant onmiddellijk een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn retour geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het artikel dat geretourneerd wordt, de prijs van het artikel, de gekozen wijze van terugbetaling of vergoeding, en het retouradres. 

Er wordt ter informatie een modelformulier voor herroepingsrecht toegevoegd aan artikel 18, de klant wordt verzocht om de hierboven beschreven procedure te volgen.

8.6- Elke product dat betrekking heeft op het herroepingsrecht wordt verzonden naar de Afdeling retouren binnen een termijn van veertien volle dagen, na mededeling door de klant van zijn besluit tot herroepingsrecht, in de oorspronkelijke staat (conform en in goede staat), volledig (inclusief de verpakking en in sommige gevallen, met de accessoires) en met een kopie van het e-mailbericht waarin het herroepingsrecht wordt vermeld. De prijs van elk product dat door de klant buiten de termijn, beschadigd, vervuild of onvolledig wordt teruggestuurd, wordt niet terugbetaald en wordt bewaard door IKKS als boete.

8.7- De terugbetaling van elk product (inclusief de verzendkosten) die betrekking heeft op het herroepingsrecht wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van artikelen 8.3 tot 8.6, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangstdatum van het herroepingsrecht van de klant wetende dat IKKS de terugbetaling kan uitstellen tot de daadwerkelijke ontvangst van het product.

8.8- De terugbetaling gebeurt, naargelang de keuze van de klant, hetzij door een storting van het bedrag in kwestie op zijn bankrekening, hetzij door het verstrekken van een tegoedbon die hij kan gebruiken voor een toekomstige aankoop op de website. De klant wordt deze keuze aangeboden door de verplichte velden genoemd in artikel 8.4, in te vullen. Deze terugbetaling wordt standaard uitgevoerd door IKKS door gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die door de klant is gebruikt voor de betaling van de desbetreffende bestelling.

8.9- Er zal geen enkele verzending onder rembours aanvaard worden, ongeacht de reden.

8.10- De geldigheidsduur van dit tegoed is twaalf maanden vanaf de datum van afgifte. Elke klant kan zijn lijst met tegoed raadplegen door naar de rubriek Tegoedbonnen te gaan die beschikbaar is in Mijn account. Elk tegoed wordt gekenmerkt door een nummer. Het is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 9 - Betaling van de prijs

9.1- De betaling van de volledige prijs wordt uitgevoerd tijdens het bestellen.

9.2- De betaling van elk product gebeurt met bankkaart (Visa, Eurocard/MasterCard, E-carte Bleue of alle andere Cartes Bleues die erkend zijn door de Groupement des Cartes Bancaires), Paypal, iDeal, American Express en/of met een tegoed of cadeaukaart.

9.3- Het debiteren van de kaart gebeurt bij de verzending van de bestelling door IKKS en uiterlijk binnen een termijn van 6 dagen, te rekenen vanaf de bestelling.

9.4- De klant kan tijdens het bestellen, nadat hij geklikt heeft op Betaling met tegoedbon, het nummer van de tegoedbon invoeren waarmee hij de volledige prijs van het product of een gedeelte ervan, wil betalen. Als het bedrag van de tegoedbon lager is dan de prijs, wordt het aanvullend bedrag betaald per bankkaart. Als het bedrag van de tegoedbon hoger is dan de prijs van de bestelling, zal het resterend bedrag gebruikt kunnen worden voor een volgende aankoop, binnen de limiet van de geldigheidsduur van de tegoedbon.

Artikel 10 - Veilig betalen

10.1- Als onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen maakt de website van IKKS gebruik van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) die informatie codeert om op de meest efficiënte wijze alle gegevens met betrekking tot betaalmogelijkheden, te beschermen. IKKS heeft toegang tot dit platform van de beveiligde betaling via het PCI DSS-gecertificeerd Adyen systeem.

10.2- De informatie met betrekking tot de bestelling van een klant is onderworpen aan een gegevensverwerking die door de klantenservice wordt uitgevoerd. Deze verwerking is bedoeld om een analyseniveau van een transactie te bepalen en credit card fraude tegen te gaan. IKKS is de enige ontvanger van deze gegevens. Indien de klant de gewenste informatie niet aan IKKS bekend wil maken, dan wordt hij verzocht om de klantenservice te contacteren om de betaling uit voeren via bankoverschrijving. Het niet verstrekken van gegevens kan de uitvoering en de analyse van de transactie, belemmeren.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1- Elk product is conform de van kracht zijnde wetgeving in Frankrijk of in de Europese Unie, en conform de normen die van toepassing zijn in Frankrijk en binnen de Europese Unie.

11.2- Elke productfoto wordt gebruikt voor illustratieve doeleinden. De klant wordt verzocht om de beschrijving van elk product in de catalogus te raadplegen voor nadere informatie over de essentiële eigenschappen van het desbetreffend product. In geval van twijfel of behoefte aan aanvullende informatie kan hij de klantenservice contacteren. IKKS is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s die ze publiceert op de website. In het geval van een duidelijke fout tussen de kenmerken van het product en de afbeelding ervan kan IKKS niet aansprakelijk worden gesteld.

11.3- In zoverre de klant handelt als consument met doeleinden die buiten zijn bedrijfs-, artisanale, vrije beroeps- of landbouwactiviteit vallen, wijst IKKS dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies van kansen, aan inkomsten, schadegevallen van welke aard dan ook of kosten die veroorzaakt worden door, of in verband staan met de aankoop van producten.

11.4- IKKS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de elementen buiten haar controle en de schade die veroorzaakt kan worden door de technische omgeving van elke gebruiker van de website en met name computers, software, netwerkuitrustingen (modems, telefoons, etc.) en elk ander materiaal dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de website of het gebruik ervan.

Artikel 12 - Wettelijke garanties

12.1- Alle door IKKS geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen L.211-4 tot L.211-14 van het Consumptiewetboek of de garantie voor verborgen gebreken, bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het (Frans) Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website http://www.legifrance.gouv.fr

12.2- In geval van gebrek aan conformiteit en indien het vervangen van een identiek product niet mogelijk is (maat, kleur of artikel is niet meer voorradig), kan de klant ofwel het product terugsturen met terugbetaling van het volledig bedrag (inclusief de leverings- en retourkosten), ofwel het voorstel van IKKS voor een product van gelijkaardige kwaliteit en prijs, aanvaarden.

12.3- In geval van verborgen gebrek in de zin van de wet, moet IKKS, naargelang de keuze van de klant, het desbetreffend product vervangen (indien het product op voorraad is) of terugbetalen (inclusief de retourkosten), onder voorbehoud dat dit gebrek gemeld werd bij de klantenservice binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum waarop de klant het redelijkerwijs had moeten ontdekken.

12.4- Voor elke klacht op grond van artikel 12, moet de klant zich wenden tot de rubriek Retouren die hij kan terugvinden bij Mijn account. Hij moet vervolgens het product selecteren dat hij wil terugsturen door te klikken op Retourzending aankondigen en de verplichte velden invullen, waaronder die met betrekking tot de aard van de afwijking of defect. Na bevestiging ontvangt de klant onmiddellijk een e-mailbericht waarin vermeld wordt dat zijn klacht geregistreerd is. Deze e-mail omvat het referentienummer van het geretourneerd artikel, de prijs van het artikel, de gekozen wijze van vergoeding en het retouradres. De registratie van de klacht vormt geen erkenning van aansprakelijkheid door IKKS. Elk product dat deel uitmaakt van een klacht van de klant teneinde terugbetaling of vervanging te verkrijgen, moet verplicht worden teruggestuurd naar de Afdeling retouren met de kopie van het e-mailbericht waarin de registratie van de klacht vermeld wordt.

De uitgenodigde klant moet de link vermeld in de bevestigingsmail gebruiken voor elke klacht op grond van artikel 12.

12.5- De terugbetaling gebeurt, naargelang de keuze van de klant, hetzij door een storting van het bedrag in kwestie op zijn bankrekening, hetzij door het verstrekken van een tegoedbon die hij kan gebruiken voor een toekomstige aankoop. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke keuze, zal de terugbetaling gebeuren via creditering op de bankrekening van de klant.

12.6- Er zal geen enkele verzending onder rembours aanvaard worden, ongeacht de reden.

12.7- De bepalingen van dit artikel 12 doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8 hierboven.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud / Recht op afbeelding

13.1- Alle elementen (met name: merken, logo's, teksten, illustraties, huisstijl, afbeeldingen, foto's, films, productmodellen, …) die gereproduceerd of afgebeeld worden op de website, zijn de exclusieve eigendom van de vennootschapen van de Groep IKKS.

13.2- Elke reproductie, imitatie, elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen door derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming, is ten strengste verboden en kan aanleiding geven tot vervolging, met name op basis van de bepalingen van het Wetboek op de intellectuele eigendom. Deze handelingen kunnen eveneens vervolgd worden op basis van het recht op afbeelding van de modellen waarvan de foto's gereproduceerd worden op de website.

Artikel 14 - Persoonlijke gegevens

14.1- De informatie en gegevens over klanten zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen evenals voor het instellen en verbeteren van de handelsbetrekkingen met klanten. Ze kunnen overgedragen worden aan personen die bijdragen aan deze relaties evenals aan zij die verantwoordelijk zijn voor de Klantenservice, de Afdeling retouren, de voorbereiding van bestellingen en het transport van de producten. Deze informatie en gegevens worden bovendien bewaard voor veiligheidsredenen, om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, en ook om IKKS de mogelijkheid te geven om de diensten en informatie die zij haar klanten biedt, te verbeteren en aan te passen.

14.2- In overeenstemming met de wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft elke klant recht op toegang en wijziging van zijn persoonsgegevens. De klant kan hiervoor een verzoek indienen bij de klantenservice met vermelding van achternaam, voornaam, e-mailadres en eventueel klantaccountnummer.

Artikel 15 - Nieuwsbrieven / Cookies

15.1- Nieuwsbrieven: Afhankelijk van de keuzes die de klant maakt bij het creëren of raadplegen van zijn account, kan elke klant aanbiedingen ontvangen van IKKS en/of vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de vennootschap IKKS. Elke klant die dit niet wenst, kan dat op elk moment aangeven in de rubrieken Mijn account en vervolgens Persoonlijke gegevens.

15.2- Cookies: De site is ook ontworpen met bijzondere aandacht voor de behoeften van de klant. Het is met name daarom dat IKKS gebruik maakt van cookies (dit zijn tracers die achtergelaten worden op de computer van de klant). De cookie heeft als doel uw bezoek aan de site en aan de verschillende pagina's ervan te signaleren om:
- de gepersonaliseerde service aan de klanten te verbeteren
- het bereik van de site te meten.
Bij zijn eerste bezoek aan de site wordt de klant op de hoogte gebracht van het gebruik van deze cookies en van het feit dat wanneer hij verder surft, hij het gebruik ervan aanvaardt. 

De klant kan het gebruik ervan weigeren door met name de parameters van zijn computer als dusdanig in te stellen. Hij kan de cookies ook wissen in de parameterinstellingen van zijn toestel.
Als de cookies geweigerd worden, kan IKKS het gebruik van alle functies van de site niet garanderen.

15.3- IKKS onderschrijft de professionele code van de FEVAD en is vastbesloten om de professionele charter te respecteren.

Artikel 16 - Hyperlinks

16.1- De hyperlinks die vanuit de website gelegd worden naar andere sites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van IKKS, met name omtrent de inhoud van deze websites.

16.2- IKKS is bovendien niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar de website en verbiedt elk persoon om een dergelijk verband te leggen zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Artikel 17 - Slotbepalingen

17.1- Elke verkoop zoals omschreven in artikel 2 wordt uitgevoerd volgens de onderhavige voorwaarden waarvan enkel de Franse versie rechtsgeldig is en volgens de Franse wettelijke en reglementaire beschikkingen. Elk verkoopcontract wordt zo opgesteld, in alle opzichten en zonder enige beperking, door het Frans recht en wordt toegepast als contract dat is afgesloten in Frankrijk.

17.2- Voor elk geschil dat ontstaat tussen de partijen betreffende een verkoop, kan IKKS enkel vervolgd worden voor de Franse jurisprudenties waar de maatschappelijke zetel onder valt.

17.3- Als in de huidige voorwaarden een termijn uitgedrukt wordt in dagen, telt die van de akte, de gebeurtenis, de beslissing of de melding die er oorzaak van is, niet mee. Elke periode verstrijkt op de laatste dag om vierentwintig uur. Elke periode die verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of een vrije dag wordt verlengd tot de volgende werkdag.

17.4- Elke verwijzing op de website of elk ander medium ongeacht deze wordt uitgegeven in het kader van het gebruik van de website, naar een tijdstip van de dag, naar dagen van de week, naar de maanden van het jaar evenals naar feestdagen of wettelijke vrije dagen, wordt tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, beschouwd als een verwijzing naar de wettelijke tijd in Parijs, de dagen, maanden en jaren van de Gregoriaanse kalender en naar de feestdagen en wettelijke vrije dagen die van kracht zijn in Frankrijk.

Artikel 18 - Modelformulier voor herroepingsrecht

Het standaard modelformulier voor herroepingsrecht biedt de klant informatie over het ontbindingsrecht alvorens hij zijn bestelling bevestigd. De procedure voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht is beschreven in artikel 8.4 van deze voorwaarden en hoeft niet afgedrukt te worden omdat de hieronder vermelde informatie reeds vermeld staat in uw account en bestelgeschiedenis.

(U kunt dit formulier invullen en terugsturen indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht)

Ter attentie van 
LOGTEX - SERVICE RETOURS ESHOP
ZA STELYTEC
8 ALLEE LEONARD DE VINCI
42400 SAINT-CHAMOND
FRANKRIJK
Bij deze informeer ik u dat ik gebruik wil maken van mijn herroepingsrecht aangaande de hieronder vermelde aankoop:
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Gelieve de pakbon of de factuur die u heeft ontvangen bij levering, bij te voegen.
Naam van de consument:
Adres van de consument:
Handtekening van de consument:
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.